Cwrdd â Ni

Penmaenmawr Museum Logo.jpg

SUT GYCHWYNNODD POPETH?

Sefydlwyd Amgueddfa Penmaenmawr yn 2002. Fe’i lleolwyd yn rhif 4 New York Cottages - un o bedwar o hen fythynnod chwarelwyr a ailwampiwyd ar gyrion y dref. Chwe blynedd yn ddiweddarach, fe drosglwyddwyd y cyfrifoldeb o redeg yr Amgueddfa i Gymdeithas Hanesyddol Penmaenmawr.

Slide 6 - Pen Museum Trustees.jpg

Erbyn 2016, roedd Amgueddfa Penmaenmawr wedi casglu dros 400 o eitemau, yn cynnwys archif ffotograffig enfawr a nifer o arteffactau lleol. Roedd yr Amgueddfa wedi tyfu’n rhy fawr i fwthyn bach chwarelwr a bu’n rhaid storio’r mwyafrif o’r casgliad i ffwrdd o’r safle. Yn dilyn llawer o waith ymchwil ac ymgynghori, fe benderfynwyd symud yr Amgueddfa i’r hen swyddfa bost oedd newydd ddod ar gael yng nghanol Penmaenmawr.

Yn fuan ar ôl i ni symud, llwyddwyd i gael Grant Datblygu o Gronfa Treftadaeth y Loteri (CTL) i ddatblygu ein cynlluniau ar gyfer dyfodol yr Amgueddfa, ac rydym ar hyn o bryd yn paratoi cais i CTL fel Cam Cyflwyno gan obeithio bydd y cynlluniau hyn yn cael eu gwireddu. Bydd y cynlluniau hyn yn trawsnewid yr Amgueddfa ac yn sicrhau bydd hanes Penmaenmawr yn cael ei gofnodi a’i ddehongli gan drigolion y dref ag ymwelwyr am genedlaethau i ddod.

Ein cenhadaeth

Bodola Amgueddfa Penmaenmawr er mwyn hyrwyddo, gwarchod a dathlu treftadaeth Penmaenmawr a’r ardaloedd o’i hamgylch. Mae’r Amgueddfa’n gwarchod ac yn dehongli tystiolaeth o orffennol Penmaenmawr er lles addysg, cymdeithas ac economi ein cymunedau ehangach. Gweithia Amgueddfa Penmaenmawr ar y cyd gyda sefydliadau i feithrin dull deinamig ac arloesol o droi at gadwraeth, addysg a mwynhad gorffennol Penmaenmawr.

Sut caiff Amgueddfa Penmaenmawr ei rheoli a’i hariannu?

Elusen gofrestredig (rhif 1148984) yw Amgueddfa Penmaenmawr, sy’n cael ei rheoli gan wirfoddolwyr. Yn achlysurol, mae’r Amgueddfa’n denu grantiau ar gyfer digwyddiadau arbennig ond crëir y rhan fwyaf o’n cyllid trwy haelioni ein hymwelwyr sy’n rhoi arian pan fyddant yn ymweld â’r Amgueddfa.

CAEL BOD YN RHAN O GYMDEITHAS HANESYDDOL AG AMGUEDDFA PENMAENMAWR

Mae Cymdeithas Hanesyddol ag Amgueddfa Penmaenmawr  yn cael ei redeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr yn eu hamser eu hunain. Os ydych yn byw yn yr ardal leol ag efo diddordeb yn hanes  Penmaenmawr, Penmaenan, Capelulo a Dwygyfylchi ac ardal gyfagos Gogledd Eryri (Y Carneddau), ac yr hoffech fod yn  rhan o’r gwaith o ddatblygu ein hamgueddfa, pam nag ymunwch â ni fel aelod neu fel gwirfoddolwr?

Rydym yn  grŵp cyfeillgar a gweithgar o bobl leol yn fwyaf, gyda storfa helaeth gyfunol o wybodaeth am yr ardal. Dowch gyda ni i ddarganfod mwy. Bydd yr aelodau yn ein cefnogi trwy fynychu ein rhaglen o ddarlithoedd ym misoedd y gaeaf a thrwy ymuno â ni ar deithiau cerdded llawn gwybodaeth, dan arweiniad, o gwmpas y dref a’r ardal gyfagos. Bydd y gwirfoddolwyr yn cynnig eu hamser mewn nifer o wahanol ddulliau; trwy gyfarfod a chroesawu ymwelwyr, cynnal ein harchif, arwain teithiau cerdded, trefnu arddangosfeydd, trefnu a rheoli’r sefydliad (gwaith swyddfa, glanhau, cyflenwadau ayb) a monitro / cofnodi cyflwr yr adeilad ayb. Mae digon o waith i wneud ar gyfer pob gallu ag anghenion  a byddwn yn cynnig hyfforddiant o bryd i’w gilydd.

Y cwbl sydd angen yw i chi anfon neges atom a byddwn yn cysylltu â chi.

CYMDEITHAS HANESYDDOL PENMAENMAWR AELODAETH

Rydym yn cynnal sesiynau o sgyrsiau misol am hanes lleol trwy gydol y gaeaf. Fe’u cynhelir ar y trydydd nos Fercher pob mis, ar y llawr cyntaf yng Nghanolfan Cymunedol Penmaenmawr am 7.30pm. Mynediad am ddim i aelodau (aelodaeth blynyddol yn £10) a £2 i’r rhai nad ydynt yn aelodau. Gweler ein tudalen Digwyddiadau am fanylion am y sgyrsiau a digwyddiadau eraill.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am aelodaeth e-bostiwch ni membership@penmaenmawrmuseum.co.uk

Ymunwch â ni trwy glicio ar y botwm hwn.