ANDANOM Ni

Penmaenmawr Museum Logo.jpg

SUT GYCHWYNNODD POPETH?

Sefydlwyd Amgueddfa Penmaenmawr yn 2002. Fe’i lleolwyd yn rhif 4 New York Cottages - un o bedwar o hen fythynnod chwarelwyr a ailwampiwyd ar gyrion y dref. Chwe blynedd yn ddiweddarach, fe drosglwyddwyd y cyfrifoldeb o redeg yr Amgueddfa i Gymdeithas Hanesyddol Penmaenmawr.

Slide 6 - Pen Museum Trustees.jpg

Erbyn 2016, roedd Amgueddfa Penmaenmawr wedi casglu dros 400 o eitemau, yn cynnwys archif ffotograffig enfawr a nifer o arteffactau lleol. Roedd yr Amgueddfa wedi tyfu’n rhy fawr i fwthyn bach chwarelwr a bu’n rhaid storio’r mwyafrif o’r casgliad i ffwrdd o’r safle. Yn dilyn llawer o waith ymchwil ac ymgynghori, fe benderfynwyd symud yr Amgueddfa i’r hen swyddfa bost oedd newydd ddod ar gael yng nghanol Penmaenmawr.

Yn fuan ar ôl i ni symud, llwyddwyd i gael Grant Datblygu o Gronfa Treftadaeth y Loteri (CTL) i ddatblygu ein cynlluniau ar gyfer dyfodol yr Amgueddfa, ac rydym ar hyn o bryd yn paratoi cais i CTL fel Cam Cyflwyno gan obeithio bydd y cynlluniau hyn yn cael eu gwireddu. Bydd y cynlluniau hyn yn trawsnewid yr Amgueddfa ac yn sicrhau bydd hanes Penmaenmawr yn cael ei gofnodi a’i ddehongli gan drigolion y dref ag ymwelwyr am genedlaethau i ddod.

Ein cenhadaeth

Bodola Amgueddfa Penmaenmawr er mwyn hyrwyddo, gwarchod a dathlu treftadaeth Penmaenmawr a’r ardaloedd o’i hamgylch. Mae’r Amgueddfa’n gwarchod ac yn dehongli tystiolaeth o orffennol Penmaenmawr er lles addysg, cymdeithas ac economi ein cymunedau ehangach. Gweithia Amgueddfa Penmaenmawr ar y cyd gyda sefydliadau i feithrin dull deinamig ac arloesol o droi at gadwraeth, addysg a mwynhad gorffennol Penmaenmawr.

Sut caiff Amgueddfa Penmaenmawr ei rheoli a’i hariannu?

Elusen gofrestredig (rhif 1148984) yw Amgueddfa Penmaenmawr, sy’n cael ei rheoli gan wirfoddolwyr. Yn achlysurol, mae’r Amgueddfa’n denu grantiau ar gyfer digwyddiadau arbennig ond crëir y rhan fwyaf o’n cyllid trwy haelioni ein hymwelwyr sy’n rhoi arian pan fyddant yn ymweld â’r Amgueddfa.