Oct
16
7:30 pm19:30

Harri Tudur a Chymru

Henry Tudor 1505.jpg

Testun sgwrs gyntaf ein tymor fydd ‘Harri Tudur a Chymru’. Ein siaradwr fydd Nathen Amin, hanesydd teledu ac awdur llyfrau o frig ac yn Sylfaenydd Cymdeithas Harri Tudur.

Mynediad am ddim i aelodau Cymdeithas Hanesyddol ac Amgueddfa Penmaenmawr neu £ 3 i'r rhai nad ydyn nhw'n aelodau.

Saesneg fydd iaith y ddarlith.

Ewch i wefan Nathen yma https://nathenamin.com

Y ddelwedd yw Harri Tudur a baentiwyd ym 1505 gan arlunydd anhysbys ac mae yn yr Oriel Bortreadau Genedlaethol.

View Event →
Sep
14
12:00 pm12:00

Chwaraeon Canoloesol yn yr Amgueddfa

medieval meddling poster - cym.png

Ymunwch â ni am brynhawn hwyliog o 'chwaraeon canoloesol yn yr amgueddfa'. Hwyl fawr i blant (a phlant mawr hefyd) gyda gweithgareddau ymarferol a rhai 'hanesion erchyll'. Mae Mike Roberts yn wych am gweithio gyda phlant - mae'n dod ag arteffactau iddyn nhw geisio dod â bywyd canoloesol yn fyw.

Mae ar ddydd Sadwrn, Medi 14eg yn Amgueddfa Penmaenmawr rhwng hanner dydd a 4yp.

Mynediad am ddim, croeso i bawb!

Medieval Meddling 2.png
Medieval Meddling 1.png
View Event →
Sep
7
11:00 am11:00

Taith Gerdded Pensychnant

Pensychnant Walk - Cym.png

Dewch draw am dro tywysedig o amgylch tir Canolfan Gadwraeth Pensychnant hardd ar ben Bwlch Sychnant ddydd Sadwrn 7 Medi 2019. Byddwn yn cwrdd yng Nghanolfan Pensychnant am 11am ond os hoffech lifft bydd rhai ceir yn mynd o'r Amgueddfa am 10:30 am.

Mae'n rhad ac am ddim i ymuno (er bod rhoddion yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr) ac mae croeso i bawb felly dewch draw!

View Event →
Aug
22
6:00 pm18:00

Taith Bws Chwarel Penmaenmawr (WEDI GWERTHU ALLAN)

Quarry Coach Trip Poster 2019 Welsh (SOLD OUT) (1).jpg

TOCYNNAU WEDI GWERTHU ALLAN

Mae Amgueddfa Penmaenmawr wedi trefnu taith bws i ben Chwarel Penmaenmawr. Dysgwch am hanes chwarel ym Mhenmaenmawr a mwynhau golygfeydd gwych o'r chwarel, dros y môr ac tuag at Fynyddoedd y Carneddau.

Mae'r daith ar ddydd Iau, Awst 22ain, 2019 ac mae'n agored i bawb. Cwrdd yn yr amgueddfa am 6pm. Bydd lluniaeth yng Nghanolfan Gymunedol Penmaenmawr wedyn.

Mae tocynnau yn £12 a gellir eu prynu o'r amgueddfa ac ar-lein.

www.penmaenmawrmuseum.co.uk/siop

queries@penmaenmawrmuseum.co.uk

View Event →
Jul
6
12:00 pm12:00

Taith Gerdded Trwyn y Wylfa a Tyddyn Du

Two Farm Walk - Cym.jpg

Ymunwch â ni am daith gylchol ddymunol gyda golygfeydd o'r môr yn archwilio ffermydd Tyddyn Du a Trwyn y Wylfa. Dysgu am greu'r ffermydd, y dulliau ffermio a ddefnyddiwyd yn y gorffennol, datblygu safleoedd twristiaeth a gwersylla a charafannau ac effeithiau posibl y newidiadau i'r cyffyrdd ar yr A55.

Mae croeso i bawb ymuno a ni. Byddwn yn cyfarfod yn Amgueddfa Penmaenmawr am 12 hanner dydd ar ddydd Sadwrn, Gorffennaf 6ed 2019. Byddwn yn cerdded yn ôl ar hyd Hen Ffordd Conwy, felly efallai galwch draw i Noddfa lle bydd ffair haf yn yr ardd.

View Event →
Jun
20
6:00 pm18:00

Taith Bws Chwarel Penmaenmawr (WEDI GWERTHU ALLAN)

Quarry Coach Trip Poster 2019 Welsh (SOLD OUT).jpg

TOCYNNAU WEDI GWERTHU ALLAN

Mae Amgueddfa Penmaenmawr wedi trefnu taith bws i ben Chwarel Penmaenmawr. Dysgwch am hanes chwarel ym Mhenmaenmawr a mwynhau golygfeydd gwych o'r chwarel, dros y môr ac tuag at Fynyddoedd y Carneddau.

Mae'r daith ar ddydd Iau, Mehefin 20fed, 2019 ac mae'n agored i bawb. Cwrdd yn yr amgueddfa am 6pm. Bydd lluniaeth yng Nghanolfan Gymunedol Penmaenmawr wedyn.

Mae tocynnau yn £12 a gellir eu prynu o'r amgueddfa ac ar-lein.

www.penmaenmawrmuseum.co.uk/siop

queries@penmaenmawrmuseum.co.uk

View Event →
Jun
1
12:00 pm12:00

Taith Cerdded Cynan

Cynan Walk Poster cymraeg.jpg

Ymunwch â ni am daith dywys yn archwilio bywyd Syr Albert Evans Jones CBE, a adwaenir gan ei enw barddol ‘Cynan’, a'i amser ym Mhenmaenmawr fel Gweinidog. Roedd Cynan yn ffigwr llenyddol dylanwadol. Ef oedd yr unig berson i gael ei ethol yn Archdderwydd yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith a'r Archdderwydd cyntaf i dderbyn mai'r Orsedd oedd dyfeisgarwch Iolo Morganwg ac nad oedd ganddo gysylltiadau â hynafiaeth na ‘hen dderwyddon '.

Cyfarfod yn Amgueddfa Penmaenmawr am hanner dydd ddydd Sadwrn 1af Mehefin, 2019. Bydd yn daith gerdded hamddenol. Mae croeso i chi ymuno ac mae croeso i bawb!

View Event →
Oct
28
to 18 Nov

Pabi Coch ar Ddrysau - Coffadwriaeth Rhyfel Byd Cyntaf

John Prestidge Poppy 4.jpg

Mae'r gofeb sydd i'w weld ar fur y Neuadd Gymunedol yn rhestri chwe deg tri o ddynion ifanc o Benmaenmawr a chollwyd eu bywydau yn ystod y Rhyfel Mawr 1914-18. Er 2014 rydym wedi cefnogi Clwb Cymrodorion Conwy (Lleng Brydeinig Frehinol  gynt) i gofio aberth y bechgyn mewn ffordd arbennig. Rydym yn gosod pabiau gyda manylion y rhai a laddwyd ar ddrysau a giatiau eu cartrefi diweddarach  gyda chaniatad preswylwyr presenol. Byddent i'w gweld o Hydref 28 tan Dachwedd 18. 

Poppies on Doors Map.jpg
View Event →
Oct
17
7:30 pm19:30

Teulu Pennant Penrhyn yn Jamaica - Cymru a Chaethwasiaeth

Penrhyn Castle between 1890 and 1900.jpg

Bydd Dr Marian Gwyn yn rhoi sgwrs o'r enw ‘Teulu Pennant Penrhyn yn Jamaica - Cymru a Chaethwasiaeth‘ i Gymdeithas Hanesyddol Penmaenmawr ar nos Fercher Hydref 18fed am 7.30 yn y Ganolfan Gymunedol Penmaenmawr.

Mynediad am ddim i aelodau a £2 i ymwelwyr. Croeso cynnes i bawb. Bydd lluniaeth ysgafn sef te/coffi/bisgedi, a raffl, ar gael ar y noson.

Llun yw 'Penrhyn Castle between 1890 and 1900' Gan Photochrom Print Collection - Library of Congress Catalog:  http://lccn.loc.gov/2001703418, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33180664

View Event →
Oct
6
12:00 pm12:00

Sesiwn Prosiect Carneddau

SNP Logo.png

Mae’r Carneddau yn dirwedd amrywiol ac arbennig. Gyda chymorth Cronfa Dreftadaeth y Loteri mae partneriaeth o sefydliadau yn datblygu prosiect i helpu pobl ddarganfod, cofnodi, dathlu a gofalu am y Carneddau. Mae ardal y prosiect yn cynnwys y mynyddoedd uchel yn ogystal â’r dyffrynnoedd a’r aneddiadau o’u hamgylch.

Galwch heibio i rannu eich syniadau.

Carneddau Consultation Flyer.jpg
View Event →
Sep
1
11:00 am11:00

Sgwrs Neuadd Pendyffryn

Pendyffryn Hall.jpg

Fel yr addawyd, rydym wedi ail-drefnu y sgwrs a taith gerdded Neuadd Pendyffryn.
SYLWCH y bydd y sgwrs am 11yb ddydd Sadwrn, 1 Medi, yn Eglwys Plwyf Gwynin Sant gerllaw.

Dewch draw i glywed am hanes diddorol Neuadd Pendyffryn gan gynnwys ei amser fel sanatoriwm TB. Os fydd y tywydd yn caniatáu y gobaith yw dangos lleoliad y neuadd ac ymweld a’r neuadd ei hun. Fel bob amser mae croeso i bawb ymuno â ni ac mae'n rhad ac am ddim.  (Gwerthfawrogir rhoddion at yr amgueddfa.)

View Event →
Aug
23
6:30 pm18:30

Taith Bws Chwarel Penmaenmawr (WEDI GWERTHU ALLAN)

Quarry Coach Trip 23 Aug 2018.PNG

TOCYNNAU WEDI GWERTHU ALLAN

Mae Amgueddfa Penmaenmawr wedi trefnu taith bws i ben Chwarel Penmaenmawr. Dysgwch am hanes chwarel ym Mhenmaenmawr a mwynhau golygfeydd gwych o'r chwarel, dros y môr ac tuag at Fynyddoedd y Carneddau.

Mae'r daith ar ddydd Iau, Awst 23ydd ac mae'n agored i bawb. Bydd yr bws yn gadael yr amgueddfa am 6.30pm a bydd lluniaeth yn ôl yn yr amgueddfa wedyn.

Mae tocynnau yn £10 a gellir eu prynu o'r amgueddfa ac ar-lein.

View Event →
Aug
5
10:30 am10:30

Taith Pendyffryn Hall (POSTPONED)

Pendyffryn Hall.jpg

Dewch draw i glywed am hanes diddorol Neuadd Pendyffryn ym Mhenmaenmawr. Pwy a arhosodd yn y Neuadd? Pam bod gan y perchnogion stop preifat ar y brif reilffordd? Ble oedd y bwthyn mawr?

Bydd y tywydd yn caniatáu y bydd taith gerdded fer, tywys o gwmpas y Neuadd a'r Parc.

Cwrdd yn y Lolfa Coffi yn Neuadd Pendyffryn am 10:30 am ddydd Sul, Awst 5ed. Fe ddylem ni orffen erbyn tua hanner dydd. Mae'n agored i bawb ac mae'n rhad ac am ddim i mewn (rhoddion i'r amgueddfa yn cael ei werthfawrog).

View Event →
Aug
4
12:00 pm12:00

Taith Gerdded Promenâd Penmaenmawr

Penmaenmawr Promenade c1900.jpg

Bydd ein taith gerdded nesaf yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn, 4ydd Awst a bydd yn daith gerdded ar hyd Promenâd Penmaenmawr a bydd yn cynnwys hanes o'r prom a hefyd yn cymryd Plas Mawr.

Byddwn yn cwrdd am 12 hanner dydd yn yr amgueddfa yn Hen Swyddfa'r Post, Pant yr Afon (ger yr hen Westy Mountain View). Mae'r daith gerdded yn rhad ac am ddim i bawb, a bydd te, coffi a bisgedi yn ôl yn yr amgueddfa wedyn.

View Event →
Jul
14
12:00 pm12:00

Taith Cerdded Cynefin

Cynefin Project Link Banner.jpg

Ar ddydd Sadwrn, Gorffennaf 14eg am 12 canol dydd, bydd Amgueddfa Penmaenmawr yn cynnal taith gerdded sy'n tynnu sylw at leoedd ar Fap Degwm Dwygyfylchi 1847 a Phrosiect Cynefin.

Bydd yn daith gerdded gylchol fer dan arweiniad, o tua awr a hanner yn dechrau ac yn dod i ben yn Eglwys Sant Gwynin yn Dwygyfylchi. Mae croeso i bawb ac mae'n rhad ac am ddim (rhoddion i'r amgueddfa yn cael ei werthfawrogi). Darperir map/taflen o'r llwybr. Mae croeso i gwn os ydyn dan reolaeth.

IMG_0810.JPG
View Event →
Jun
21
6:30 pm18:30

Taith Bws Chwarel Penmaenmawr (WEDI GWERTHU ALLAN)

Quarry Coach Trip 21 June 2018.PNG

TOCYNNAU WEDI GWERTHU ALLAN

Mae Amgueddfa Penmaenmawr wedi trefnu taith bws i ben Chwarel Penmaenmawr. Dysgwch am hanes chwarel ym Mhenmaenmawr a mwynhau golygfeydd gwych o'r chwarel, dros y môr ac tuag at Fynyddoedd y Carneddau.

Mae'r daith ar ddydd Iau, Mehefin 21ain ac mae'n agored i bawb. Bydd yr bws yn gadael yr amgueddfa am 6.30pm a bydd lluniaeth yn ôl yn yr amgueddfa wedyn.

Mae tocynnau yn £ 10 a gellir eu prynu o'r amgueddfa.

View Event →
Jun
9
12:00 pm12:00

Y Ffordd i Anghydffurfiaeth

The Road to Non-Conformity.jpg

Mae Amgueddfa Penmaenmawr yn cynnal taith gerdded dan arweiniad o'r enw  Y Ffordd i Anghydffurfiaeth a fydd yn cymryd rhai o gapeli ac eglwysi llawer o Benmaenmawr ac yn tynnu sylw at rai o'r rhesymau dros y cynnydd o anghydffurfiaeth. Bydd yn daith gerdded ysgafn o tua 2 filltir ar y fflat, gan fynd i'r gorllewin o'r amgueddfa tuag at Benmaenan. Bydd te, coffi a bisgedi yn yr amgueddfa wedyn.

Mae ar ddydd Sadwrn 9 Mehefin, gan ddechrau o'r amgueddfa am hanner dydd. Mae'n agored i bawb ac mae'n rhydd i ymuno felly dewch draw !!

View Event →
May
5
12:00 pm12:00

Taith Cerdded Eglwysi, Capeli a Hyrwyddwyr Penmaenmawr

Catholic Church Penmaenmawr.JPG

Ymunwch â ni am daith gerdded bendigedig, a dysgu am rai o nifer o eglwysi a chapeli Penmaenmawr a rhai o hyrwyddwyr gwleidyddiaeth a diwydiant gyda chysylltiadau Penmaenmawr. Byddwn yn cerdded i fyny ar hyd Conway Old Road ac yn dod i ben yn Eglwys St Gwynin yn Dwygyfylchi.

Mae'r daith gerdded yn rhad ac am ddim i ymuno, bydd yn dechrau o Amgueddfa Penmaenmawr ym Mhantyrafon am 12 canol dydd ddydd Sadwrn, Mai 5ed a bydd tua 3 milltir o hyd ac yn para tua 2 awr. Byddwn yn dychwelyd i'r Amgueddfa wedyn a bydd te, coffi a bisgedi yno.
 

View Event →
May
1
2:00 pm14:00

Hiraeth gyda'r Amgueddfa

1st tuesdays hiraeth cym.jpg

Fe'ch gwahoddir i'n cyfarfodydd bob mis ddydd Mawrth cyntaf y mis am gyfnod o atgoffa ac archwilio thema wahanol bob mis gyda lluniaeth ysgafn a raffl. Mae yna gyfoeth o ddeunyddiau ffilm a lluniau archif yn yr Amgueddfa ond mae croeso i chi ddod â'ch lluniau a'ch cofebau eich hun.

Mae'r Hiraeth nesaf ar ddydd Mawrth, Mai 1af o 2pm i 4pm. Mae mynediad am ddim ac mae cludiant ar gael, cysylltwch â ni am fanylion.

View Event →
Apr
27
5:30 pm17:30

Taith Bws Chwarel Penmaenmawr

PM&HS Quarry Trip July 20 2017 Pic3.jpg

Mae Cyngor Tref Penmaenmawr wedi trefnu taith bws wedi'i arwain i frig Chwarel Penmaenmawr. Byddwch yn gallu gweld y chwarel ei hun yn ogystal â chael golygfeydd ysblennydd dros y môr ac tuag at Fynyddoedd y Carneddau.

Mae tocynnau yn costio £12 a bydd yr elw yn mynd tuag at dair elusen y Maer; Wales Air Ambulance, Blood Bikes a Famine Relief yn ogystal â rhodd i Amgueddfa Penmaenmawr i gynnal y digwyddiad.

Mae'r daith ar ddydd Gwener, Ebrill 27ain. Cwrdd yn yr amgueddfa am 5.30pm. Am docynnau ffoniwch 07805 993908 os gwelwch yn dda.

View Event →
Apr
18
7:30 pm19:30

Archioleg Wylfa Newydd & CCB

Wylfa Newydd Archaeology.jpg

Bydd Ashley Batten o Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn siarad am yr archioleg sydd wedi ei ddarganfod oherwydd y gwaith ar safle Wylfa Newydd ar Ynys Mon. Bydd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn cael ei gynnal cyn y sgwrs.

Nos Fercher Ebrill 18 am 7.30 yn y Ganolfan Gymunedol Penmaenmawr. Mynediad am ddim i aelodau a £2 i ymwelwyr. Croeso cynnes i bawb. Bydd lluniaeth ysgafn sef te/coffi/bisgedi, a raffle, ar gael ar y noson.

View Event →
Apr
7
12:00 pm12:00

Taith Cerdded Ffermio ym Mhenmaenawr

Farming in Penmaenmawr.jpg

Ymunwch â ni am daith gerdded braf ar hyd Hen Ffordd Conwy, gyda golygfeydd y môr a'r bryniau gwahoddedig gerllaw a chlywed am hanes ffermio ym Mhenmaenmawr a sut mae wedi arallgyfeirio. Byddwn yn trosglwyddo'r tŷ mawreddog cain o'r enw Noddfa, dysgu am ddwy fferm gerllaw a dangos lleoliad y felin eithin!

Bydd y daith yn cychwyn o Amgueddfa Penmaenmawr ym Mhantyrafon am 12 canol dydd, ddydd Sadwrn, Ebrill 7fed a bydd tua 2 filltiroedd a hanner. Bydd te, coffi a bisgedi yn yr Amgueddfa wedyn.

View Event →
Apr
4
2:00 pm14:00

Hiraeth gyda'r Amgueddfa

Hiraeth with the Museum Poster Apr 4 2018.jpg

Fe'ch gwahoddir i'n cyfarfodydd bob mis ddydd Mercher cyntaf y mis am gyfnod o atgoffa ac archwilio thema wahanol bob mis gyda lluniaeth ysgafn a raffl. Mae yna gyfoeth o ddeunyddiau ffilm a lluniau archif yn yr Amgueddfa ond mae croeso i chi ddod â'ch lluniau a'ch cofebau eich hun.

Mae'r Hiraeth nesaf ar ddydd Mercher, Ebrill 4ydd o 2pm i 4pm. Thema'r mis hwn fydd Siopau a Chaffis ym Mhantyrafon. Mae mynediad am ddim ac mae cludiant ar gael, cysylltwch â ni am fanylion.

View Event →
Mar
21
7:30 pm19:30

Ffatri Flying Boat Beaumaris

Catalina_IVB_205_Sqn_RAF.jpg

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar Nos Fercher Mawrth 21ain am 7.30 yn y Ganolfan Gymunedol Penmaenmawr. Bydd y siaradwr Dave Mills yn son am y cyn ffatri Flying Boat Sanders Roe yn Beaumaris.

Mynediad am ddim i aelodau a £2 i ymwelwyr. Croeso cynnes i bawb. Bydd lluniaeth ysgafn sef te/coffi/bisgedi,  a raffle, ar gael ar y noson.

View Event →
Mar
17
12:00 pm12:00

Deg Ffordd Ar Draws Penmaenmawr

The Ten Roads Across Penmaenmawr.jpg

Ymunwch a ni am gerdded tua 3 milltir mewn tua 2.5 awr. Grandewch ar y sialens o groesi'r 'Clogwyn wchben y Mor'. Dysgwch am Seiriol Sant a'i gapel syml y creigiau serth.

Llyfryn ar werth ar gael. Lluniaeth yn yr amgueddfa wedyn (te, coffi, bisgedi). Croesawi'r rhoddion tuag at yr amgueddfa.

Man cyfarfod Amgueddfa Penmaenmawr yn Yr Hen Swyddfa Post, Pant yr Afon. Dydd sadwrn, Mawrth 17fed, hanner dydd.

 

 

View Event →