Chwarel Penmaenmawr 1965

 

Ymwelwyd â ni yn yr amgueddfa ychydig o wythnosau yn ôl gan ddau ddyn o Fanceinion, Cliff a David, a ddaeth i Benmaenmawr ym 1965. Tra yma dyma David yn cymryd llawer o luniau o ran Braich Llwyd o'r chwarel ac mae wedi garedig i ni eu copïo a'u dangoswch nhw felly dyma ddewis. Diolch yn fawr i David!! 

Pob llun gan David Holt.

Eglwysi, Capeli a Hyrwyddwyr Penmaenmawr

Churches, Chapels and Champions 01.JPG

Cynhaliwyd taith 'Eglwysi, Capeli a Hyrwyddwyr' Amgueddfa Penmaenmawr mewn haul gogoneddus ddoe. Buom yn ymweld ag Eglwys Sant Seiriol, cyn gapel Methodistiaid Pen y Cae (sef Eglwys Gatholig wag), Noddfa (a elwid gynt yn Tan y Foel), Trwyn y Wylfa (yn edrych fel capel ond nid yw), Capel Horeb ac Eglwys Sant Gwynin. Fe wnaethon ni ddysgu hefyd am Murray Gladstone (a'i farwolaeth dirgel o bosibl ar draeth Pen), Owen Owen, William Jones o Trwyn y Wylfa, Andrew George Kurtz (a roddodd y tir y mae'r Dingle yn sefyll i bobl Pen) a llawer mwy heblaw .

Churches, Chapels, Champions 06.jpg

Diolch yn fawr i Dennis a Dave am drefnu a llywio'r daith, i Ruth am agor St Gwynin i ni, i Sionyn am y lluniau, i'n gwirfoddolwyr am helpu a gwneud te wedyn ac i bawb a ddaeth draw!

Churches, Chapels, Champions 07.jpg

Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig yn yr Aifft a Phalestina yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

The Heat of the Battle Poster.jpg

Mae Amgueddfa Penmaenmawr yn cynnal arddangosfa o'r enw The Heat of the Battle ynghylch Ffiwsilwyr Brenhinol Cymru yn yr Aifft a Phalesteina yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Crëwyd yr arddangosfa gan Amgueddfa Wrecsam ac mae wedi bod ar daith genedlaethol.

Roedd y rhyfel yn yr Aifft a Phalasteina yn cael ei weld fel eilbeth i lawer yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Nid yw’r ffrynt yn cael ei gynnwys yn y cof poblogaidd oni bai yng nghefndir ffilm enwog David Lean, sef Lawrence of Arabia. Fodd bynnag, dyma’r ail weithrediadau pwysicaf i Brydain ar ôl Ffrynt y Gorllewin.

Bu i bum bataliwn o’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig ymladd ar draws y diffeithdir Sinai Peninsula a’r Negev, a brwydro drwy’r bryniau a dyffrynnoedd anwastad ym Mhalesteina:
1/5 (Sir y Fflint), 1/6 (Sir Gaernarfon ac Ynys Môn), 1/7 (Sir Feirionnydd a Sir Drefaldwyn), 24 (Iwmyn Sir Ddinbych) a 25 (Iwmyn Sir Drefaldwyn ac Iwmyn Ceffyl Cymraeg). Mae dau o’r naw anrhydedd brwydr yn ymddangos yn lliwiau'r gatrawd.

The Heat of Battle Leaflet 2.jpg

CYDNABYDDIAETHAU
Arianwyd yr arddangosfa deithiol a'r llyfryn hwn gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Llywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Dymuna Amgueddfa Wrecsam gydnabod cefnogaeth Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Amgueddfa'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig.

 

Ymweliadau Ysgol Pencae i'r Amgueddfa

Pencae School Visits Mar 2018.JPG

Roedd plant Blynyddoedd 3 a 4 o Ysgol Gynradd Pencae yn mwynhau profiad Fictorianaidd yn eu hamgueddfa leol eu hunain yr wythnos diwethaf.

Dysgodd y plant am fywyd ac ysgol yn oes Fictoraidd, wedi'u gwisgo fel Fictoraidd a chwarae gemau a hefyd gwelwyd lluniau o Benmaenmawr ar y pryd.

Rydym yn gobeithio y bydd y plant yn mwynhau eu hymweliad â'r amgueddfa a byddant yn cael eu hysbrydoli i ddysgu mwy am hanes Penmaenmawr a dod yn ôl i ymweld eto gyda'u teuluoedd.

Diolch yn fawr i Pippa, Anna, Pam, John a Dennis am eu holl waith caled yn sefydlu'r ymweliadau ac i'r athrawon a phlant o Bencae.

 

 

Deg Ffordd Ar Draws Penmaenmawr

Ten Roads Across Penmaenmawr 2.jpg

Roedd taith 'Deg Ffordd Ar Draws Penmaenmawr' ddoe yn ganllaw diddorol i'n rhwystr ein hunain i deithio Dwyrain-Orllewin, Mynydd Penmaenmawr, a'r nifer o ymdrechion i'w groesi. Diolch i Dennis am arwain y daith, i'n holl wirfoddolwyr am ei redeg, ac i bawb a ddaeth ar y daith er gwaethaf amodau'r Arctig!!

Dyma luniau o'r dydd a rhai hen luniau yn dangos rhai o'r ffyrdd ar draws Penmaenmawr. Diolch i Sionyn a Merv am y lluniau.

Ten Roads Across Penmaenmawr 6.jpg
Ten Roads Across Penmaenmawr 7.jpg
Ten Roads Across Penmaenmawr Old 1.jpg
Ten Roads Across Penmaenmawr Old 4.jpg

Cyllid Cronfa Loteri Treftadaeth

HLF Bilingual Compact Colour.jpg

Bu 2017 yn flwyddyn o newid cyffrous yn Amgueddfa Penmaenmawr, ac nid yn unig rydym wedi symud i’r hen swyddfa bost yng nghanol y dref, ond rydym hefyd wedi derbyn swm bach o gyllid oddi wrth y Loteri Treftadaeth fel y cam cyntaf i ddatblygu ein cynlluniau ar gyfer dyfodol yr Amgueddfa. Rydym wedi bod yn brysur iawn yn paratoi’r wybodaeth ar gyfer yr ail gam o’n cais i’r Loteri. Os byddwn yn llwyddiannus, bydd hyn yn golygu y gallwn:

• Ailwampio’r amgueddfa gydag arddangosfeydd proffesiynol i ddangos ein casgliad am hanes Penmaenmawr
• Agor yn fwy aml ac am fwy o oriau
• Cynnig sesiynau blasu Cymraeg i ymwelwyr i Benmaenmawr a gwybodaeth am fannau i fynd a’r pethau sydd i’w gweld o gwmpas Penmaenmawr
• Cyhoeddi rhaglen o ddarlithoedd hanesyddol a digwyddiadau i lansio llyfrau
• Ymestyn ein rhaglen o deithiau cerdded hanesyddol i drigolion ac i ymwelwyr

Diolch i bawb a fu’n ein cynorthwyo trwy wirfoddoli, llenwi holiaduron a bod yn rhan o’r ymgynghoriad, rhannu eich hanesion, ac ymweld â ni yn yr Amgueddfa..

Mae’n bysedd wedi croesi ar gyfer ein cais i’r Loteri Treftadaeth yn 2018 a byddwn yn gadael i chi wybod am y canlyniad.

info@penmaenmawrmuseum.co.uk

Pabi Coch ar Ddrysau 2017

David Willliams Poppy 1.JPG

Edrychwch am y pabi coch ar y drysau (neu ar arwyddion stryd neu giatiau neu ffenestri) ym Mhenmaenmawr a Dwygyfylchi i chi cael gweld cartrefi’r milwyr a laddwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Bydd y pabi coch i’w weld o’r 5ed Tachwedd ac o dan bob un fe welir cerdyn gyda manylion byr am yr un a laddwyd.

Diolch i’r gwirfoddolwyr o Gymdeithas Hanesyddol Penmaenmawr am drefnu a chyd-lynu coffâd ‘Y Pabi ar y Drws’